TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI WWW.OANATANASICA.RO

1. PREVEDERI GENERALE
Prezentul document conținând termenii si conditiile de utilizare ale site-ului www.oanatanasica.ro (denumit in continuare “Termeni si Conditii” sau “Documentul”) stabilește care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.oanatanasica.ro (denumit în continuare “Site-ul”).
Neacceptarea acestui Document ori a oricarei prevederi din acesta, astfel cum acestea sunt formulate in prezentul Document, atrage obligatia Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului constituie o acceptare in întregime si necondiționată a Termenilor si Condițiilor si a oricarei prevederi din acestia.
Site-ul oferă informații cu privire la echipa Cabinetului de Avocat Tănăsică Oana (denumit în continuare “Cabinetul de Avocat”), activitățile desfășurate de Cabinetul de Avocat pe piața serviciilor juridice din România, precum și în legătură cu sectoarele de activitate vizate de categoriile specifice de servicii juridice furnizate de echipa Cabinetului de Avocat clienților Cabinetului de Avocat. De asemenea, Site-ul conține știri, articole și alte materiale care se pot referi
la evoluții sau modificări semnificative înregistrate cu privire la cadrul legislativ din România, jurisprudența europeană și națională, acțiuni sau strategii relevante ale organismelor din România cu impact potențial asupra sectoarelor de activitate de interes etc.
Materialele puse la dispoziție pe Site nu constituie recomandări sau consultanță juridică sau fiscală și nu vor putea fi considerate de Utilizatorii Site-ului, în nicio împrejurare, ca fiind aplicabile sau adaptate unor situații de fapt specifice sau ca având aplicabilitate generală într-un domeniu specific.
Orice asistență juridică specializată care poate fi solicitată de un Utilizator al Site-ului în conformitate cu legislația din România va fi furnizată de către unul sau mai mulți membri ai echipei Cabinetului de Avocat doar în urma transmiterii unei solicitări de servicii și a instrucțiunilor în această privință, în funcție de fiecare caz în parte, ținând cont de circumstanțele faptice aplicabile.
Acest Site are un rol de informare și nu oferă recomandări sau consultanță cu privire la aspecte juridice și/sau fiscale. Informațiile nu sunt furnizate în cadrul unui raport avocat-client și nu se vor substitui opiniilor juridice formulate de avocat. Cabinetul de Avocat nu își asumă nicio răspundere pentru orice daună care poate rezulta din bazarea pe informațiile sau materialele publicate pe acest site.

Termenii specifici utilizați pe parcursul prezentului Document au următorul înțeles:

“Document” înseamnă prezentul document conținând termenii si conditiile de utilizare ale site-ului www.oanatanasica.ro;
“Termeni și Condiții” înseamnă prezentul document conținând termenii si conditiile de utilizare
ale site-ului www.oanatanasica.ro;
“Site” înseamnă site-ul de internet www.oanatanasica.ro;
“Cabinet de Avocat” înseamnă Cabinetul de Avocat Tănăsică Oana;
“Utilizator” înseamnă orice persoana care vizitează sau accesează Site-ul sau care accesează serviciile Cabinetului de Avocat inclusiv clienții cabinetului.
“Conținut” înseamnă conținutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, intreg conținutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori;
“Prelucrarea” înseamnă colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal;
“Date cu caracter personal” înseamnă datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrate de către Cabinetul de Avocat;
“Client” înseamnă persoana fizică sau juridică care a încheiat o convenție cu Cabinetul de Avocat în vederea obținerii de consultanță juridică, reprezentare, asistență juridică sau orice alte servicii juridice astfel cum acestea sunt definite de lege;
Orice referire cuprinsă în prezentul Document la singular, va include și pluralul respectivei noțiuni și vice versa, în măsura în care nu se precizează în mod expres contrariul.

2. PROPRIETATEA CABINETULUI DE AVOCAT
Conținutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, intreg conținutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Cabinetului de Avocat si reprezintă Conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedenta, nu aparțin Cabinetului de Avocat sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o alta sursa, si nici opiniile si/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului postate pe Site sau fata de Conținutul Site-ului in general.
Utilizatorii înțeleg si accepta ca toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ, si Cabinetul de Avocat nu poate fi tras la răspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Conținutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.
Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Cabinetul de Avocat si partenerii săi le dețin asupra / in legătura cu Site-ul, Conținutul acestuia, orice modul sau componentă a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul încălcării vreuneia din prevederile de mai sus, in orice masura, vor putea fi trași la raspundere fata de autorii / proprietarii Conținutului
Site-ului.
Conținutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in sc puri personale, definite potrivit prezentului Document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intenție directa ori indirecta privind obtinerea de profituri sau câstiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare a Conținutului de catre terțe persoane in orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Cabinetului de Avocat.
Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totala sau partiala, integrala sau modificata a Conținutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decât cele pentru care site-ul a fost creat. Cabinetul de Avocat isi rezerva dreptul de a acționa in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.
Cererile de utilizare a Conținutului Site-ului in orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa de email office@oanatanasica.ro.
Orice persoane care expediază in orice mod informații ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in niciun mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informațiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediază in orice mod informații ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligații nu poate angaja in niciun mod răspunderea Cabinetului de Avocat, ci numai
răspunderea persoanelor respective. Utilizatorii care expediază in orice mod informații ori materiale catre Site sunt de acord sa cedeze exclusiv, pe termen nelimitat si pe toate teritoriile, in momentul trimiterii acestora catre Cabinetul de Avocat, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare si/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Cabinetul de Avocat nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat sau incarcat pe Site sau in oricare din modulele acestuia de catre orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.
Orice persoane care expediază in orice mod informații, comentarii, opinii, ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in niciun mod pe ceilalți Utilizatori prin informațiile, comentariile şi materialele expediate, şi acceptă şi înțeleg că ei sunt singurii care pot fi traşi la răspundere pentru veridicitatea, validitatea, corectitudinea informaţiilor, comentariilor, opiniilor şi materialelor, incluzând dar fără a se limita la consecințele juridice în legătură cu utilizarea lor. Este strict interzisa postarea pe Site a oricarui conținut, incluzand materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fara a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod, sau care ar incalca orice alte drepturi si libertăți ale omului potrivit legislației in vigoare.
Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul încălcării in orice mod si in orice masura a oricăror din prevederile prezentului Document, Cabinetul de Avocat va putea opta in mod discreționar pentru nepublicarea /stergerea postării /comentariului, modificarea in orice mod a unui asemenea conținut, fara niciun fel de atenționări sau notificari prealabile si fara a fi necesare orice alte formalitati in acest sens.
Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul le oferă doar o platforma de informare si comunicare si ca doar ei singur răspund pentru orice materiale, date si informații postate pe Site indiferent de forma si partea in care apar (de exemplu, comentarii) si pentru orice efecte juridice si/sau comerciale derivand din acestea.

3. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Cabinetul de Avocat are calitatea de operator de date cu caracter personal. În această calitate, Cabinetul de Avocat procedează la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Prelucrarea”).
Pentru scopurile Prelucrării menționate mai jos, Cabinetul de Avocat prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, denumite în continuare „Date cu caracter personal”. Datele cu caracter  personal vor cuprinde, după caz, atât informațiile personale ale dumneavoastră, cât şi categoriile speciale de date cu caracter personal, astfel cum vor fi definite în cele ce urmează.
Informațiile personale se referă la: nume şi prenume, data şi locul nașterii, denumirea postului şi a societății/entității din care faceți parte, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu,, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail și alte date similare despre Utilizator, plăți efectuate, solicitări și proiecte, informații colectate din surse publice și baze de date, informații privind litigii relevante și importante sau alte acțiuni în
instanță demarate împotriva Utilizatorului sau de către Utilizator, împotriva unui terț afiliat Utilizatorului, adresa de IP, alte date cu caracter personal privind preferințele Utilizatorului care s- ar putea dovedi relevante în orice scopuri privind prestarea serviciilor Cabinetului de Avocat, detalii şi informații despre vizitele Utilizatorului la birourile Cabinetului de Avocat, precum şi alte date referitoare la interacțiunea cu echipa Cabinetului de Avocat.
În plus, în desfășurarea activităților Cabinetului de Avocat, este posibil să se prelucreze următoarele categorii speciale de date cu caracter personal despre Utilizator, cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, date privind sănătatea, date privind apartenența la sindicate și date privind condamnări penale şi infracțiuni. Cabinetul de Avocat colectează Datele cu caracter personal, direct de la Utilizator, în anumite împrejurări, inclusiv, dar fără a se limita la:
în momentul în care se solicită consultanță juridică sau reprezentare/asistare din partea Cabinetului de Avocat; în momentul în care Utilizatorul navighează, solicită informații sau interacționează pe Site; în momentul în care Utilizatorul prestează sau se oferă să presteze servicii pentru Cabinetul de Avocat; în momentul în care Utilizatorul comunică voluntar Cabinetului, din orice motiv, Datele cu caracter personal.
În anumite împrejurări, Cabinetul de Avocat colectează Date cu caracter personal cu privire la Utilizator de la o sursă terță. Spre exemplu, Cabinetul de Avocat poate colecta Date cu caracter personal de la angajatorul Utilizatorului, alte societăți sau persoane fizice cu care are legături, agenții guvernamentale, birouri de credit, furnizori de informații sau servicii sau din arhive publice. Cabinetul de Avocat prelucrează Datele cu caracter personal  in măsura permisă sau impusă de
legislația aplicabilă în următoarele scopuri, fără a se limita la acestea: comunicarea cu Utilizatorul pentru a îl informa în permanență în legătură cu evoluția serviciului solicitat, analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor Cabinetului de Avocat către Utilizator, oferirea de consultanță juridică sau alte servicii şi alte demersuri pe care le-ar fi putut solicita Utilizatorul, inclusiv reprezentare/asistență juridică în instanțele de judecată, tribunale arbitrale sau alte autorități competente; gestionarea şi administrarea relației de afaceri dintre Utilizator şi Cabinetul de Avocat, inclusiv servicii de procesare a plăților, contabilitate, auditare, facturare și încasare, asistență; respectarea obligațiilor legale ale Cabinetului (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor), obligații de verificare a conformității sau de înregistrare (cum ar fi în scopuri de combatere a spălării banilor, verificare și conformare financiară, în scopurile prevenirii și identificării fraudelor și infracțiunilor); protejarea securității și gestionarea accesului la sediul Cabinetul de Avocat, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-urile și celelalte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale; în scopuri de asigurare, monitorizare și evaluarea conformității cu politicile și standardele Cabinetului de Avocat, în scopul identificării persoanelor autorizate să tranzacționeze în numele clienților, beneficiarilor, furnizorilor și/sau prestatorilor de servicii ale Cabinetului de Avocat; în scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor legale ale
Cabinetului de Avocat; în orice scop aferent și/sau auxiliar oricăror dintre cele de mai sus. În ceea ce privește comunicările legate de marketing, Cabinetul de Avocat va pune la dispoziție Utilizatorului, dacă se impune în mod legal, informațiile respective doar după ce a selectat această opțiune de a primi aceste comunicări și îi va oferi posibilitatea de a se dezabona în orice moment, în cazul în care nu dorește să mai primească comunicări legate de marketing din partea Cabinetului de
Avocat. Cabinetul de Avocat nu va folosi Datele cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să afecteze Utilizatorul sau să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.
Orice operațiune care echivalează cu o Prelucrare a Datelor cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia sau a mai multora dintre temeiurile juridice de mai jos:
Prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului ca temei juridic pentru colectarea, stocarea și utilizarea Datelor cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabilă;
Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care Utilizatorul este parte, sau Prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu Utilizatorul; Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale; Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale Utilizatorului sau ale altei persoane fizice; Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale utilizatorului/clientului sau proprii.
Cabinetul de Avocat utilizează Datele cu caracter personal pentru interesele legitime ale Cabinetului de Avocat, respectiv pentru exercitarea obligațiilor şi drepturilor Cabinetului de Avocat derivând dintr-un contract încheiat cu clientul/utilizatorul sau societatea/ entitatea din care face parte
Utilizatorul, pentru a îmbunătăți performanța Cabinetului de Avocat și modul de lucru și în scopuri administrative și de detectare a fraudei.
În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul prealabil și explicit al Utilizatorului pentru Prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal, Cabinetul de Avocat va prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului Utilizatorului, prealabil și explicit.

Utilizatorul poate alege să își retragă consimțământul privind materialele de marketing în orice moment, prin simpla accesare a link-ului de „dezabonare” de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente.
În desfășurarea activității Cabinetului de Avocat, Cabinetul de Avocat poate transmite Datele cu  caracter personal ale Utilizatorului către:avocați pledanți, alți specialiști din domeniul juridic, inclusiv mediatori, notari publici, executori judecătorești, consultanți sau experți implicați în cauza Utilizatorului, în cazul în care transmiterea datelor este impusă prin obiectul lucrărilor aferent cauzei Utilizatorului; instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau în scopul unui proces de soluționare alternativă; societăți de avocatură străine în scopul obținerii de consultanță juridică străină, atunci când o astfel de consultanță este impusă de soluționarea mandatului încredințat de Utilizator sau de societatea din care face parte; societăți care prestează servicii pentru controale împotriva spălării banilor, reducerea riscului de credit și în alte scopuri de prevenire a fraudelor și infracțiunilor și societăți care prestează servicii similare, inclusiv instituții financiare, birouri de credit și autorități de reglementare cu care sunt partajate datele respective; orice terț căruia Cabinetul de Avocat îi cesionează sau novează orice drepturi sau obligații, în condițiile legii.
De asemenea, Cabinetul de Avocat poate transmite Datele cu caracter personal ale Utilizatorului către împuterniciții Cabinetului de Avocat, în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Cabinetului de Avocat, în vederea Prelucrării Datelor cu caracter personal în scopurile permise, în numele Cabinetului de Avocat și numai în conformitate cu instrucțiunile Cabinetului de Avocat. Cabinetul de Avocat va păstra controlul asupra Datelor cu caracter personal ale Utilizatorului și va
folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea Datelor cu caracter personal ale Utilizatorului în relația cu respectivii împuterniciți. Altfel, Cabinetul de Avocat va transmite Datele cu caracter personal doar când Utilizatorul îl instruiește sau îi acordă permisiunea sau când i se impune prin legea aplicabilă sau prin cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedeze astfel. Cabinetul de Avocat poate transfera Datele cu caracter personal ale Utilizatorului în afara țării. Unii destinatari ai Datelor cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi localizați în țării în legătură cu
care Comisia Europeană nu a emis o hotărâre privind asigurarea nivelului adecvat de protecție a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locațiile care nu se află în Europa.
Unii destinatari aflați în afara Spațiului Economic European (SEE) sunt certificați conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar alţii sunt situați în țări pentru care Comisia Europeană a emis hotărâri de conformitate [Andorra, Argentina, Canada (pentru organizațiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informațiilor personale și a documentelor electronice), Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey și Noua Zeelandă]. În fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației europene privind protecția datelor (Art. 45 GDPR).

Cabinetul de Avocat poate încheia contracte de transfer al datelor în baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE și/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizând alte mijloace adecvate, asigurând-se astfel că toți ceilalți destinatari aflați în afara SEE vor oferi un nivel adecvat de protecție a datelor pentru Datele cu caracter personal, și că există măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru protejarea Datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesării neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de Prelucrare.
Cabinetul de Avocat a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității Datelor cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele tehnologice de Date cu caracter personal sau în format tipărit. Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezentul capitol vor fi păstrate doar cât este necesar, pe durata relației Utilizatorului stabilită cu Cabinetul de Avocat, precum și ulterior pentru perioadele de retenție impuse de legislația aplicabilă. În cazul în care se inițiază o acțiune legală, Datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei acțiuni, inclusiv eventualele perioade de apel sau recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile.
În principiu, Cabinetul de Avocat va păstra Datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, la expirarea acestor perioade sau la exercitarea unuia dintre drepturile Utilizatorului, în conformitate cu legea, Cabinetul de Avocat va elimina/șterge Datele cu caracter personal ale Utilizatorului din sistemele și evidențele Cabinetului de Avocat și/sau va lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât Utilizatorul să nu mai poată fi identificat în
baza acestora.
Dacă Utilizatorul și-a declarat consimțământul cu privire la activitățile de Prelucrare, Utilizatorul își poate retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte viitoare. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea Prelucrării anterior retragerii consimțământului. Ca regulă generală, în cazurile în care se retrage consimțământul, Cabinetul de Avocat nu va mai permite Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Utilizatorului și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu Datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care Prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor Cabinetului de Avocat, iar Prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Cabinetul de Avocat va proceda
la Prelucrarea respectivă și va informa Utilizatorul în acest sens. În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, Utilizatorul are următoarele drepturi:

-dreptul de acces: Utilizatorul are dreptul de a i se comunica, la cerere, dacă Datele sale cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, are dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile Prelucrării, categoriile de Date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost transmise sau le vor fi transmise Datele cu caracter personal.
Utilizatorul are dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, Cabinetul de Avocat poate percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative. dreptul la rectificare: Utilizatorul are dreptul de a obține din partea Cabinetului de Avocat rectificarea Datelor cu caracter personal incorecte. În funcție de scopul Prelucrării, Utilizatorul are dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

-dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Utilizatorul are dreptul de a solicita ca, Cabinetul de Avocat să îi șteargă Datele cu caracter personal.
dreptul la restricționare: Utilizatorul are dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării Datelor cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate doar în anumite scopuri.

-dreptul la portabilitatea datelor: Utilizatorul are dreptul de a primi Datele cu caracter personal pe care le-a furnizat Cabinetului, în format structurat, comun, și dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea Cabinetului de Avocat.

-dreptul la opoziție: Utilizatorul are dreptul la opoziție, pe motive legate de situația acestuia, în orice moment, față de Prelucrarea Datelor cu caracter personal de către Cabinetul de Avocat, și poate solicita Cabinetului de Avocat să nu îi mai prelucreze Datele cu caracter personal. Dacă Utilizatorul își exercită dreptul la opoziție, Cabinetul de Avocat nu va mai prelucra Datele cu caracter personal ale Utilizatorului, în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune
niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Utilizatorului este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

4. RĂSPUNDEREA CABINETULUI DE AVOCAT
Cabinetul de Avocat va face eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, Cabinetul de Avocat nu este responsabil pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate. În mod expres, Utilizatorii sunt de acord că, Cabinetul de Avocat nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanță majoră sau incidentale, incluzând, dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din: utilizarea informațiilor de pe acest Site sau orice alt aspect conex acestui Site. Conținutul acestui site are caracter informativ și nu reprezintă un mijloc de reclamă, neputând fi interpretat drept o ofertă de a contracta anumite servicii legale. Utilizarea acestui site și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe acest Site sunt puse la dispoziție fără garanții de orice fel și fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei terțe părți. Cabinetul de Avocat nu va fi responsabil pentru nicio problemă sau o
disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamente, calculatoare, programe sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării acestui Site.
Cabinetul de Avocat își rezerva dreptul să modifice și să interzică accesul sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui Site sau orice informație conținută în acesta, fără asumarea responsabilității de a notifica Utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest Site.
Utilizatorii acceptă şi sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc. Sub niciun motiv, Cabinetul de Avocat nu va fi responsabil pentru daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui Site.

Utilizatorii inteleg si accepta ca, Cabinetul de Avocat este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori in funcționarea Site-ului, precum si neactualizări.
Informațiile conținute pe Site: (i) au doar un caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanțe specifice ale nici unei persoane fizice sau juridice; (ii) nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate; (iii) uneori fac trimitere la site-uri externe asupra cărora Cabinetul de Avocat nu exercită niciun control şi pentru care nu își asumă nicio responsabilitate; (iv) nu constituie bază juridică în cazul unei reclamații (dacă Utilizatorii au nevoie de consiliere într-un anumit domeniu).
Cabinetul de Avocat nu garantează şi nu va garanta faptul că un document disponibil online reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislaţia publicată pe suport de hârtie în Monitorul Oficial este considerată autentică. Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul poate conține legături sau trimiteri catre alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse si/sau servicii catre care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Cabinetul de Avocat utile in legatura cu Conținutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa.

Cabinetul de Avocat este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Cabinetul de Avocat. Includerea unei legături sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Cabinetul
de Avocat. In momentul in care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul  lor, cunoscând ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

5. DISPOZIȚII FINALE
Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Cabinetului de Avocat, prevazute de prezentul Document, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu născut din sau in legatura cu prezentul Document va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecătorească
romana competenta aflata in raza teritoriala a sediului Cabinetului de Avocat Tănăsică Oana (inclusiv a sediului secundar).
Cabinetul de Avocat are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din prezentul Document sau Termenii si Conditiile in întregime, fara nicio notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si necondiționat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitați oferite de Site ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificării, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea sau utilizarea în orice mod a Site-ului.